Guru Nanak Quotes In Hindi

guru nanak quotes picture facebook

Dhan Sampada Se Yukta Bade Bade Raja Maharaajaon Ki Tulna Bhi us Cheenti Se Nahi Ki Jaa Sakti, Jisme Ishwar Ka Prem Hai.